09/10/2016

Política de privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En virtude da Lei 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), comunícaselle que os seus datos de carácter persoal que puideran remitirnos por calquera vía formarán parte dun ficheiro rexistrado ante a Axencia Española de Protección de Datos, cuxa finalidade é a xestión administrativa e/ou comercial da empresa.

PROCEDEMENTOS DE ACCESO, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN E/ OU RECTIFICACIÓN

En relación aos seus datos de carácter persoal, infórmaselle que lle asisten os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, podéndoos exercitar ben por correo electrónico na dirección velaisca@gmail.com indicando no asunto “Protección de datos” ou ben por correo postal dirixidos a ANTÍA VÁZQUEZ FIGUEIRAS, Rúa A Costaña 20, 2. CP 27500 Chantada (Lugo) indicando en todo caso a Referencia:”Protección de datos” e acompañando algún documento que acredite a súa identidade como a fotocopia don DNI.

Terá dereito a saber en que estado están os seus datos; a que tipo de tratamento están suxeitos; de onde se obtiveron; modificalos si considera que non son correctos, ou séndoo inicialmente xa non reflicten a realidade actual por non ter cambiado esta, ou incluso cancelalos totalmente, sempre e canos isto último esta permitido pola lexislación vixente.

Para o exercicio dos mencionados dereitos a solicitude dirixirase ao Responsable do Ficheiro, deberá conter os seguintes extremos:

  • Nome apelidos do afectado, adxuntando fotocopia do DNI (ou de calquera outro tipo de documento válido en dereito en orde da identificación do solicitante). Para o caso de actuar en representación de alguén, ou dalgunha persoa xurídica, fotocopia do documento que acredite a representación.
  • Petición na que se basea a fundamental solicitude.
  • Indicar dun domicilio a efectos de notificación
  • Documentos, no seu caso, que acrediten o fundamento da petición.

Para o envío de dita solicitude haberá de usarse calquera medio que poda demostrar o envío e a recepción da solicitude.

Scroll Up
×